Algemene voorwaarden Paardadvies
 

Algemene Voorwaarden Paardadvies

Gevestigd aan de Vincent van Goghstraat 5-B te (5671 GW) Nuenen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66038111  

Definities
In deze Algemene Voorwaarden (verder genoemd: ‘AV’) worden de navolgende termen gehanteerd:

Paardadvies:
De eenmanszaak, gevestigd aan de Schepen de Greefflaan 8, 5673 BD in
  Nuenen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66038111. In persoon Tessa Deen en/of door haar voor het doel van de sessie gecontracteerde medewerker, hierna te noemen: de coach-trainer.


Sessie:
Diensten en activiteiten die Paardadvies op het gebied van coaching, training, cursus, clinic, therapie, workshop, opleiding, paardrijles, mediation of aanverwante werkzaamheden aanbiedt, met en/of zonder paarden.
Opdrachtnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon namens wie Paardadvies sessies aanbiedt.
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die zich bij opdrachtnemer aangemeld heeft voor een individuele sessie of groepssessie.
Terreineigenaar:

De eigenaren of uitbaters van het terrein waar Paardadvies de sessie geeft aan opdrachtgever en/of deelnemer.
Deelnemer:

De natuurlijke persoon die aan de individuele sessie of groepssessie van Paardadvies deelneemt of daarbij directe toeschouwer is.
Aanmelding:

Opdrachtgever kan zich zowel mondeling als schriftelijk aanmelden voor een sessie bij Paardadvies
Afspraak:

Aanmelding waarbij een concrete datum voor de sessie is afgesproken.
Individuele sessie:
S
essie die door Paardadvies aan één deelnemer en/of opdrachtgever gegeven wordt.
Groepssessie:

Sessie die door Paardadvies aan meerdere deelnemers en/of oprachtgevers gegeven wordt, gedurende een hele, een halve dag of meerdere dagen.
Partijen:

Opdrachtnemer enerzijds en opdrachtgever anderzijds.


Waar in de AV de navolgende woorden en termen in een mannelijke vorm worden geschreven, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen. Onderhavige woorden en termen hebben in het enkelvoud dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


Artikel: Veiligheid, Paarden, Risico en Aansprakelijkheid
Paardadvies doet er al het mogelijke aan om de interacties met paarden zo veilig mogelijk te laten verlopen. Door deel te nemen aan een sessie, verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze AV en accepteert opdrachtgever de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de veiligheid van deelnemers, anderen en de paarden. 


In geval van minderjarigheid van de deelnemer zijn de ouder(s) of de wettelijke vertegenwoordiger(s) opdrachtgever en verklaren zij akkoord te zijn met deze AV en vrijwaren zij de opdrachtnemer voor aanspraken door of namens de deelnemer. 

In geval van een groepssessie verklaart opdrachtgever zich mede namens de betreffende deelnemers akkoord met deze AV en vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer ook voor aanspraken namens deze deelnemers.

Opdrachtgever verklaart dat elke deelnemer voor zover bekend geen last heeft van gezondheidsklachten die een veilige deelname in de weg zouden kunnen staan. Opdrachtgever bespreekt alle relevante gezondheidsonderwerpen vooraf mondeling en/of schriftelijk met Paardadvies, Tessa Deen.


Deze informatie blijft strikt vertrouwelijk tussen deelnemer, opdrachtgever en Paardadvies, Tessa Deen, de coach-trainer en terreineigenaar. 

Opdrachtgever en deelnemer betreden het terrein waar de sessie plaatsvindt en waar de paarden gehouden worden vrijwillig, en geheel op eigen risico. Deelnemer neemt vrijwillig en geheel op eigen risico deel aan de sessie en de daarin voorgestelde activiteiten. 

Ten behoeve van de eigen veiligheid, die van anderen, en om het welzijn van de aanwezige dieren te waarborgen, houden opdrachtgever en deelnemer zich aan het huisreglement van Paardadvies en die van het terrein waar de sessie plaatsvindt. 

Opdrachtgever en deelnemer dienen de vooraf en tijdens de sessie verstrekte instructies en aanwijzingen van Paardadvies, Tessa Deen, de trainer-coach, en/of de terreineigenaar voor wat betreft omgang met de aanwezige dieren strikt op te volgen.

Als opdrachtgever of deelnemer tegen deze instructies in handelen kan dit resulteren in onmiddellijke uitsluiting van verdere deelname en aansprakelijkheid in het geval van het ontstaan van schade. 

De sessie en de omgang met paarden vindt plaats conform de professionele code van Paardadvies. Opdrachtgever en deelnemer accepteren dat paarden hun eigen, uiterst gevoelige, natuurlijke gedrag en zintuiglijke waarneming hebben, dat zij daarom soms plotseling kunnen reageren, en dat omgang met paarden dus risico’s met zich mee kan brengen, zowel voorafgaand, tijdens als na afloop van de sessie. 

Als instructies of aanwijzingen de deelnemer niet duidelijk zijn, hij moeite heeft met een van de activiteiten, of hij zich niet op zijn gemak/veilig voelt in het uitvoeren van een activiteit, bespreekt deelnemer dit onmiddellijk met Paardadvies, Tessa Deen, de trainer coach. Het staat deelnemer te allen tijde vrij om niet deel te nemen aan specifieke voorgestelde activiteiten tijdens de sessie. 

Noch Paardadvies, noch Tessa Deen, noch de trainer-coach, noch de terreineigenaren, noch een van de andere medewerkers van de terreineigenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken tussen u, met, op en van paarden van Paardadvies, Tessa Deen, de eigenaar, of derden, op het terrein van Paardadvies, en/of de terreineigenaar. Deelname en aanwezigheid tijdens eender  sessie en/of het aanschouwen daarvan is voor eigen risico.

Het risico voor eventueel letsel en schade toegebracht aan uzelf, de paarden, of derden vallen onder de persoonlijke aansprakelijkheid van de deelnemer of wettelijke vertegenwoordiger daarvan. 

Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel tijdens de sessies. Paardadvies sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan de sessie, zowel jegens opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. 

Indien de sessie op het paard plaatsvindt, is de deelnemer verplicht om een passende veiligheidshelm te dragen. Paardadvies kan deze ter beschikking stellen. 

Paardadvies is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of enige andere vorm van schade, indien deze door opdrachtgever of deelnemer als gevolg van een sessie geclaimed zou worden. 

Artikel: Relatie, Doelstellingen en Vertrouwelijkheid
Deelnemer begrijpt dat een sessie en interactie met paarden bij de deelnemer mogelijk (nieuwe) emoties en gevoelens los kunnen maken, en dat Paardadvies opgeleid is de deelnemer daarin zo goed mogelijk te begeleiden met aanwijzingen en advies. Deelnemer accepteert de eigen verantwoordelijkheid om de relevantie van dit advies met de kennis van de eigen situatie goed te overwegen, en zo nodig verduidelijkende vragen te stellen, alvorens het advies op te volgen. 


Paardadvies zal zich volledig inzetten om de uitvoering van de sessie zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij de doelstellingen en wensen van deelnemer en opdrachtgever, met in achtneming van deze AV. 

Zowel opdrachtgever als Paardadvies zijn zich bewust dat er geen garantie kan worden gegeven op het behalen van geformuleerde doelstellingen van de sessie. Deelnemer accepteert dat het behalen van de doelstellingen tijdens en na de sessie een betrokken inzet en bereidheid tot experimenteren met nieuwe zienswijzen vraagt. 

Deelnemer neemt de verantwoordelijkheid de sfeer van onderlinge vertrouwelijkheid en interpersoonlijk respect tijdens de sessie te helpen bewaren. 

Paardadvies zal alle informatie met betrekking tot opdrachtgever en deelnemers, zowel schriftelijk als mondeling gegeven, strikt vertrouwelijk behandelen. Het staat deelnemer vrij om over de eigen ervaringen tijdens de sessie aan Paardadvies en/of derden mededeling of beeldverslag te doen, met strikte uitzondering waar dit informatie over mede-deelnemers betreft die op enige wijze hun privacy zouden kunnen schaden.  

Artikel Aanmelding Kosten Betaling
Opdrachtgever kan zich zowel mondeling als schriftelijk aanmelden voor een sessie bij Paardadvies, via de beschikbare media en social media.


Indien hierbij een datum is overeengekomen is de aanmelding gewijzigd in een bindende afspraak. 

De sessie vraagt een voorbereiding die al vóór de daadwerkelijke sessie begint. Dit houdt o.a. in afspraken met derden over beschikbaarheid van paarden, ruimtes en terrein, logistieke handelingen wat betreft het verplaatsen van paarden en materialen, diverse catering-, materiaal-, en voorbereidingskosten, inhoudelijke en op maat gemaakte sessievoorbereidingen en bijbehorende afstemming met betrokkenen. De sessie dient dan ook vooraf volledig betaald te worden. 

Opdrachtgever gaat akkoord om nadat de afspraak is gemaakt een factuur te ontvangen waarvan het totaalbedrag binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum overgemaakt dient te zijn naar rekening IBAN NL52 INGB 0007375061 ten name van T.E.  Deen o.v.v. factuurnummer.  

Indien de sessie binnen 14 dagen na gemaakte afspraak plaatsvindt, dient de opdrachtgever het totaal van de factuur direct over te maken. Indien de betaling 3 dagen voor aanvang van de sessie niet ontvangen is, blijft het volledige bedrag verschuldigd, maar vindt er geen sessie plaats. 

Indien de afspraak een groepssessie betreft, ontvangt opdrachtgever een factuur waarop het daarbij behorende minimum aantal deelnemers in rekening wordt gebracht. Deze worden dan verrekend op de factuur met het werkelijke aantal deelnemers. Opdrachtgever dient minimaal 1 week voor aanvang van de sessie het definitieve aantal deelnemers door te geven. Het minimum aantal deelnemers voor een groepssessie bedraagt 3, tenzij vooraf anders afgesproken. Opdrachtgever dient het volledige bedrag van de factuur minimaal 3 dagen voor aanvang van de sessie overgemaakt te hebben.

Indien Paardadvies geen volledige betaling ontvangen heeft vindt er geen sessie plaats en blijft het volledige bedrag verschuldigd. Eventuele afmeldingen van deelnemers binnen 1 week voor aanvang van de sessie zullen niet in mindering worden gebracht op de factuur. 

Een eerste betalingsherinnering is kosteloos en ontvangt opdrachtgever telefonisch of per e-mail. Indien opdrachtgever binnen 1 week na de eerste betalingsherinnering nog niet betaald heeft, brengen wij bij de tweede aanmaning €25,- administratiekosten in rekening. Indien hierna binnen 2 weken nog niet betaald is, draagt Paardadvies de zaak over aan een incassobureau vanwege in gebrekestelling van opdrachtgever. Het volledige bedrag van de factuur, de wettelijk verschuldigde rente na in gebrekestelling, alsook de  incasso-, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel Wijziging Annulering
Opdrachtgever accepteert dat Paardadvies vanwege bijzondere omstandigheden buiten haar controle, soms op het laatste moment wijzigingen in de afgesproken datum, tijdstip of locatie van de sessie aan zal moeten brengen. In dit geval zal Paardadvies zo spoedig mogelijk een gelijkwaardige sessie aanbieden op een met de opdrachtgever overeen te komen moment. Opdrachtnemer brengt hiervoor geen extra kosten in rekening. Opdrachtgever ontvangt geen geld terug.  


Opdrachtgever van een groepssessie accepteert een extra betaling van €100,- wanneer opdrachtgever  verplaatsing van de sessie wenst naar een latere datum > 4 weken voor aanvang, €250,- bij verplaatsing van de sessie naar een latere datum 2-4 weken voor aanvang en €500,- bij verplaatsing van de sessie naar een latere datum 1-2 weken voor aanvang. Indien opdrachtgever de groepssessie < 1 week voor aanvang naar een latere datum wenst te verplaatsen, betaalt opdrachtgever hiervoor €750,- extra. 

Opdrachtgever van een individuele sessie accepteert een extra betaling van €50,- bij verplaatsing van de sessie naar een latere datum binnen 1 week voor aanvang. En een extra betaling van €25,- binnen 2 weken voor aanvang.

Bij annulering door opdrachtgever bij > 4 weken voorafgaand aan sessie is opdrachtgever altijd 25% van het totaal van de factuur verschuldigd.  Bij annulering door opdrachtgever tussen de 2 en 4 weken voorafgaand aan de sessie is opdrachtgever altijd 50% van het totaal van de factuur verschuldigd. Bij annulering door opdrachtgever bij < 2 weken voorafgaand aan de sessie, is opdrachtgever altijd 100% van het totaal van de factuur verschuldigd. 

Het staat alle individuele deelnemers vrij om op de sessiedag niet mee te doen aan specifieke voorgestelde activiteiten. Kwijtschelding en terugbetaling van deelnamekosten is niet mogelijk. Als de opdrachtgever op de sessiedag besluit om verdere deelname te stoppen, is kwijtschelding en terugbetaling van de kosten niet mogelijk. 

Indien opdrachtgever zonder tegenbericht niet op de afgesproken dag/tijd aanwezig is, blijft opdrachtgever de volledige kosten verschuldigd en vindt er geen kwijtschelding en terugbetaling plaats. Als individuele deelnemers tegen de instructies van Paardadvies, Tessa Deen, de trainer-coach, of de terreineigenaren handelen en daardoor uitgesloten worden van verdere deelname, is kwijtschelding en terugbetaling van hun deelnamekosten niet mogelijk.

Artikel: Toepasselijkheid, Klachten en Toepasselijk Recht
Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 


Als opdrachtgever of deelnemer ontevreden is over de sessie of de gemaakte afspraken dient hij zich tot Paardadvies te wenden, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de sessie, met een nauwkeurige schriftelijke omschrijving van de klacht. Paardadvies zal in alle redelijkheid naar haar aandeel van de klacht/het conflict kijken en zo mogelijk met een schriftelijk antwoord en/of een gezamenlijk gesprek de klacht/het conflict trachten op te lossen. Paardadvies ziet dit als een kans om van te leren. Mocht de klacht naar aanleiding van het schriftelijke antwoord en/of het gesprek met Paardadvies niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, kan in overleg een mediator ingeschakeld worden. Opdrachtgever/deelnemer verplicht zich er in dat geval toe om de kosten van de mediation en eventuele bijkomende kosten van opdrachtnemer op zich te nemen. 

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Paardadvies is Nederlands Recht van toepassing.

Paardadvies heeft het recht deze AV te wijzigen of aan te vullen. Nieuwe AV treden in werking 14 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking of op de datum zoals in de bekendmaking genoemd.

 Vastgesteld te Nuenen op 1 augustus 2016